หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์    
   
 
สรุปภาพรวมจำนวนผู้เข้าประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. -31 พ.ค. 59)
 
ลำดับ
ด้านที่ประเมิน
1.
ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต
1.1 เครือข่ายไร้สาย (Wifi )
1.2 เครือข่ายแบบมีสาย (LAN)
2.
ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
3.
โรงอาหาร
4.
หอพัก
5.
การให้บริการของอาคารผู้ป่วยนอก
6.
การให้บริการของอาคารเรียนรวม
7.
การให้บริการของสถานกีฬา
8.
การให้บริการด้านสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ฯ
   
สถิติการเข้าประเมินความพึงพอใจ
1. ระบบบริหารงานบุคคล 2. ระบบการเงิน (UBU FMIS)
  - จำนวนผู้เข้าประเมิน xx คน (วันที่ 2022-08-15)   - จำนวนผู้เข้าประเมิน xx คน (วันที่ 2022-08-15)
       
3. ระบบ REG 4. ระบบบริหารงานวิจัย
  - จำนวนผู้เข้าประเมิน xx คน (วันที่ 2022-08-15)   - จำนวนผู้เข้าประเมิน xx คน (วันที่ 2022-08-15)
       
5. ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 6. ระบบสารสนเทศเพื่อบริการนักศึกษา
 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

- ผลประเมินปีการศึกษา2558

 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

       
7. โรงอาหารกลาง / หอพักนักศึกษา 8. อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

       
9. ห้องสมุด 10. อาคารต่างๆ
 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

       
11. การให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค    
 

- ผลประเมินปีการศึกษา2557

   
       
 
 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)