ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
6. ถ้าสามารถสั่งพิมพ์งบหน้าฎีกาได้รวดเร็วเหมือนสั่งพิมพ์งานทั่วๆ ไป หรือใช้เวลาประมาณ 2 นาที/1งบหน้าจะดีมาก ๆ เลยค่ะ
7.
8.
9.
10. 1.เปิดงบประมาณแล้วสามารถใช้งานได้เลย 2.การสั่งพิมพ์งบหน้าฏีกาควรมีความรวดเร็วมากกว่านี้ 3.หนึ่งเลขที่เอกสารไม่สามารถจ่ายได้มากกว่า 1 เจ้าหนี้
11. ขอให้เรียกงบหน้าฎีกาได้เร็ว และระบบเสถียรมากขึ้น ไม่หลุดออกจากระบบย่อย
12.
13.
14.
15. ปานกลาง
16.
17. อยากการฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมในระบบบัญชี 3 มิติให้มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. ไม่มี
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. sssการ
53.
54.
55.
56.
57.
58. บางครั้ง เวลาจะออกใบเสร็จรับเงิน ในเวลาเร่งด่วน ระบบจะช้า และแฮงค์ ทำให้ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงินในภายหลัง
59.
60.
61. บางหน้าจอไม่สามารถดูรายละเอียดได้ครบถ้วน เช่น 1) จำนวนครุภัณฑ์คงเหลือแต่ละรายการ (หน้าจอของพัสดุ/แผน)
62. อยากให้จัดอบรมการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
63. อยากทราบว่าที่ มข.ใช้งานแล้วมีปัญหาดังข้างล่างนี้มั๊ย 1. การเลือกชื่อและรายละเอียดวัสดุ ในขั้นตอนปรับปรุงรายงานจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การทำรายงานการจัดจ้าง เมือคีย์ในรายงานจัดจ้าง เม่ือปริ้นออกมา รายงานไม่ปรากฎเหตุผลความจำเป็น ทั้งที่ตอนกรอก ต้องระบุ 1.2 การจ้างซ่อมทรัพย์สิน ยังไม่มีรายการที่ต้องจ้างซ่อมให้เลือก หากขอสร้างข้อมูลจะมีหลากหลายมากเพราะการซ่อมครุภัณฑ์แต่ละครั้งลักษณะการซ่อมจะไม่เหมือนกัน 2.ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องปัญหาในการใช้งานระบบพัสดุ แล้วแชร์ปัญหากันเพราะทุกคนที่ใช้งาน ระ เม่ือติดปัญหา ก็จะหาวิธีแก้ ที่หลากหลายเพื่อสามารถทำการเบิกจ่ายได้
64.
65.
66. ความรู้ความเข้าใจของงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานการเงินและพัสดุ
67.
68. การเพิ่มรายการบัญชีให้สอดคล้องกับรายการของ ม.อุบล
69. 1.โปรแกรมจัดการด้านคงคลังสินค้ายังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ 2.โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา 3.รายงานผลการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานผล คงคลังสินค้า 5.รายงานภาพรวมของการเบิกจ่าย จ้างเหมาประจำเดือน แยกประเภทค่าวัสดุ (ไม่ใช่ทุกใบตรวจรับ แต่เป็นภาพรวมของแต่ละประเภท เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ )
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.