ความคิดเห็นเพิ่มเติม ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

1. -
2. -
3. -
4. อยากให้มีการทำที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
5. อยากให้มีการทำที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
6. -
7. ค่อนข้างมาก
8. ไม่มี
9. 555
10. 555
11. สภาพแวดล้อมโดยร่วมต้นไม้เยอะเป็นผลดีครับ แต่ไม่มีการจัดสรร ตกแต่ง ให้สวยงาม เป็นที่เป็นทาง จึงทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่สวยงามเลย
12. fu
13. ดี
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -