กรุณาระบุรหัสผู้ใช้ของท่านที่ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย:
username : Password :

พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มีนาคม– 31 พฤษภาคม 2560
เพื่อประกอบการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 คือต้องมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ ด้านต่างๆ
พบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โปรดแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ 3110 ,3109