แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา งานกีฬา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109 ,คุณทัศนีย์ 1502

 

การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 53 รายการ
4.
สนามกีฬาที่ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ศูนย์กีฬาฯ : 38       โรงพละ : 15       สนามเทสนิส : 4       สระว่ายน้ำ : 18       ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) : 11      
  สนามกีฬากลาง : 18       อาคารกิจกรรม : 10       สนามรักบี้ : 6       สนามฟุตชอล : 6      

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
1.ประเภทและจำนวนสนามกีฬามีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
5
17
15
10
6
3.09
2.อุปกรณ์กีฬามีคุณภาพและทันสมัย
4
12
23
9
5
3.02
3.จำนวนอุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อการให้บริการ
3
14
18
13
5
2.94
4.ช่วงเวลาเปิด – ปิด สนามกีฬามีความเหมาะสม
2
22
16
10
2
3.17
5.ความเป็นมิตร จิตบริการของเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬา
5
21
20
5
2
3.42
6.ความถูกต้อง ชัดเจนในการแนะนำกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
6
14
21
10
2
3.23
7.ลำดับการให้บริการมีความยืดหยุ่น
4
17
21
7
4
3.19
8.ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินเมื่อมาใช้บริการสนามกีฬา
4
14
25
7
3
3.17
9.ไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียงพอและเหมาะสม
5
14
21
10
3
3.15
10.ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 
5
7
16
18
7
2.72
11.Internet (UBU-WiFi) คลอบคลุมทั่วถึงสนามกีฬา
4
11
18
10
9
2.77
12.ช่องทางการประสานงานสะดวกต่อการให้บริการ
3
16
19
9
6
3.02
ค่าเฉลี่ยรวม           3.07
   
ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
  - อุปกรณ์ ถ้าไม่ใช่นักกีฬา

- สนามแบดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อาจจะเพิ่มสนามแบดทำสนามข้างนอกอาคาร

- ต้องการให้มี รปภ ประจำทุกจุดของสนามกีฬา ต้องการ wifi เพิ่ม ต้องการกล้องวงจรปิดเพิ่ม ต้องการความสว่างเพิ่ม ต้องการเครื่องออกกำลังการเพิ่ม

- -

- สระว่ายน้ำ-ควรเข้มงวดในเรื่องการใช้งานและผู้ที่มานั่งบริเวณรอบสระว่ายน้ำไม่ควรถ่ายภาพหรือการกระทำอื่นๆที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ที่มาว่ายน้ำ (หากมาหลายคนก็อาจจะมีเพื่อนเฝ้าให้ได้แต่ส่วนมากไปคนเดียวจึงต้องวางของไว้เสี่ยงต่อการเสียมาก)แนะนำระบบเหมือนในสวนน้ำที่ทันสมัย และในส่วนของห้องน้ำก็ไม่เพียงพอ แต่อาจจะเพียงพอแต่ความพร้อมในการใช้งานมีน้อย ชำรุดบ้าง ไม่พร้อมใช้งานบ้าง และในขณะนี้ในบางครั้งน้ำในสระไม่เต็มทำให้ไม่สะดวกในการว่ายมากและอันตรายมากไม่ควรทำแบบนี้

- ความสะอาด มาตรฐานของสนามกีฬา สนามกีฬากลางมีขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ ควรมีบริการก๊อกน้ำดื่ม มีน้ำขังในลู่วิ่ง

- อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องสถานที่ออกกำลังกายที่ถูกละเลยมานาน อย่างห้องฟิตเนสด้วย เพราะปิดซ่อมไปตั้งนาน ก็ยังเสียอยู่เหมือนเดิม ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยซักอย่าง เครื่องออกกำลังกายหลายๆเครื่องในนั้นที่ชำรุดเพียงแค่ซ่อมแซมก็ยังสามารถนำมาใช้งานได้ต่อ

- ช่วยพิจารณาจัดตั้งสถานที่ให้แก่ชมรมดาบสากลใหม่ด้วยครับ และหวังว่าคงได้รับการพิจารณาเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพเเละนับถือ

- กรุณาซ่อมแซมพื้นสระ เพราะเพื่อนดดนบาดไปหลายคน ล่าสุดเพื่อนโดนไปเย็บ 6 เข็ม

- หญ้าขึ้นรก ทำให้พบเจองูอยู่บ่อยๆๆ รอบหนองอีเจม

- เห็นแล้ว อายมหาวิทยาลัยอื่นครับ ไรการพัฒนา เหมือที่รับซื้อของเก่า และเป็นอันตรายกับนักศึกษามาก หากไม่มีความรู้ในการเล่น และขาดการดูแลอย่างมาก

- ควรมีการซ่อมแซมบริเวณหรืออุปกรณ์ที่มีการชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับอันตรายของผู้มาใช้บริการ

- -