แบบประเมินความพึงพอใจอาคารผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109 ,คุณทัศนีย์ 1502

ข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ งานบริการอาคารเรียนรวม จะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 63 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนรวม            
1.1. ความสะอาดของพื้นที่ใช้งานภายในอาคาร
15
34
13
1
0
4.00
1.2. มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม และนั่งพักผ่อน ได้แก่ (โต๊ะ,เก้าอี้,ลานพักผ่อน)
9
23
27
4
0
3.59
1.3. ห้องน้ำมีความสะอาดพร้อมใช้งานทุกห้อง
10
27
21
5
0
3.67
2. ด้านห้องเรียนอาคารเรียนรวม            
2.1. ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
14
25
19
4
0
3.73
2.2. โต๊ะเก้าอี้เพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งาน
15
24
17
5
1
3.70
2.3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน เช่น (ความสะอาด,แสง, , อุณหภูมิ)
11
29
18
4
0
3.70
3. ด้านโสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม            
3.1. โสตทัศนูปกรณ์มีความเพียงพอต่อการใช้งาน
11
28
21
3
0
3.75
3.2. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน
12
27
21
3
0
3.76
3.3. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัย
12
24
22
4
0
3.65
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตฯ            
4.1. ให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนด  
13
28
20
2
0
3.83
4.2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
14
27
20
2
0
3.84
4.3. เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (การเอาใจใส่, อัธยาศัยดี, สุภาพ)
14
31
16
2
0
3.90
ค่าเฉลี่ยรวม           3.76
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - ต้องการให้มีอาคารเรียนเพิ่ม ต้องการให้มีที่จอดรถหน้าอาคารเรียนรวม ต้องการให้มีโรงอาหารหรือร้านสะดวกซื้อในอาคารเรียนรวม

- -

- อยากให้แก้ไขซ่อมประตูห้องน้ำที่ใช้ไม่ได้ด้วยค่ะ

- ควรจัดตารางเรียนโดยดูความสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิต บางครั้งนักศึกษาเรียน ตั้งแต่ 8.00-14.00 น. ไม่มีเวลาได้พักทานอาหารกลางวัน การรับประทานขนมปัง หรือลูกชื้น ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร...

- เก้าอี้ห้อง CLB 5201 5202 ชำรุดหลายตัว ควรมีการบำรุงซ่อมแซม

- ควรมีกระดาษชำระในห้องน้ำทุกห้อง เเละถังขยะ

- -

- ไม่มี