แบบประเมินความพึงพอใจหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ   จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 21 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง              4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
1. การให้บริการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์            
1.1 การให้บริการด้านไปรษณียภัณฑ์
2
7
11
1
0
3.48
1.2 การให้บริการด้านการเงินและบัญชี
0
8
8
3
1
3.00
2. การให้บริการแต่ละหอพัก            
2.1 ความรวดเร็วในการซ่อมแซม
0
8
6
5
2
2.95
2.2  สภาพภูมิทัศน์แวดล้อมพื้นที่รอบบริเวณหอพักนักศึกษา
1
6
7
6
1
3.00
2.3 ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
0
5
13
3
0
3.10
2.4 ความสะอาดของห้องน้ำ
0
7
10
2
2
3.05
2.5 ความสะอาดของพื้น
2
7
9
2
1
3.33
2.6 ความสะอาดรอบอาคาร
1
6
9
4
1
3.10
 2.7 ระบบความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด การสแกนลายนิ้วมือ
2
6
5
4
4
2.90
2.8 เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
0
6
7
6
2
2.81
2.9 ระบบอินเตอร์เน็ต
0
5
6
3
7
2.43
2.10 ระบบสาธารณูปโภค
0
6
9
4
2
2.90
ค่าเฉลี่ยรวม           3.00
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - เรื่องการทำอาหารเเล้วเทลงอ่างล้างหน้า

- wifi ช้ามาก ห้องน้ำสกปรกมากๆๆมีแต่แมลงสาบ ต้องการให้ที่จอดรถด้านหลังหอมีกลุ้องวงจรปิด ต้องให้ทุกชั้นมีทีวี มีคอมพิวเตอร์ มีไมโครเวฟ มีกระติกน้ำร้อน

- ไฟดับแม้ฝนไม่ตกบ่อยมากเกินไป อินเตอร์เน็ตเต่าเรียกลูกพี่ช้ามากจะทำงานแต่ละทีต้องมานั่งทำยุหน้าห้องแย่ยุนะคะ

- ห้องน้ำสกปรก วัสดุอุปกรณ์เสียหายไม่มีการซ่อมแซม อ่างล้างหน้าและสิ่งอื่นๆในห้องน้ำชำรุด ตู้กดน้ำชำรุด ไม่สะอาด

- ระบบอิเตอร์เนตแย่มากที่สุด