แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
การรักษาความปลอดภัยของอาคาร และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 60 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง              4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม            
1.1 ผังบริเวณดูแลรับผิดชอบของคณะ/สำนัก/วิทยาลัยของผู้ตอบแบบสอบถาม            
     1.1.1  อาคารสถานสะอาดที่ถูกสุขลักษณ์และสวยงาม บริเวณของคณะ/สำนัก/วิทยาลัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
4
21
26
7
2
3.30
     1.1.2  ภูมิทัศน์ร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ
5
21
25
7
2
3.33
     1.1.3  มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6
22
16
13
3
3.25
1.2 ผังบริเวณดูแลรับผิดชอบของส่วนกลาง            
     1.2.1 อาคารสถานสะอาดที่ถูกสุขลักษณ์และสวยงาม บริเวณของอาคารส่วนกลาง
2
22
26
8
2
3.23
    1.2.2  ภูมิทัศน์ร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ
4
22
21
9
4
3.22
    1.2.3  มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5
22
19
10
4
3.23
2. ด้านสาธารณูปโภค            
2.1  มีระบบขยะเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน            
    2.1.1  มีจุดรองรับถังขยะเพียงพอ            
              2.1.1.1  บริเวณภายในอาคาร
3
21
28
5
3
3.27
              2.1.1.2  บริเวณภายนอกอาคาร
5
17
26
6
6
3.15
    2.1.2  คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงานของท่านได้มีการคัดแยกขยะ            
              2.1.2.1  บริเวณภายในอาคาร
7
22
17
8
6
3.27
              2.1.2.2  บริเวณภายนอกอาคาร
8
18
18
10
6
3.20
2.2 มีระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน            
     2.2.1  คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงานมีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอต่อความต้องการ
6
22
24
4
4
3.37
     2.2.2  แสงสว่างตามแนวถนนสายหลัก-สายรองเพียงพอต่อความต้องการ
6
19
20
9
6
3.17
     2.2.3  แสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะ เช่น กลุ่มสนามกีฬา  สวนสุขภาพ 
5
19
17
10
8
3.00
2.3 มีระบบประปาเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
5
20
18
11
6
3.25
2.4 การดูแล/ควบคุมของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงานของท่านระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  ซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม
3
21
18
13
5
3.07
3. ด้านการรักษาความปลอดภัย            
3.1 จำนวนถังดับเพลิงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4
18
23
11
3
3.10
ค่าเฉลี่ยรวม           3.20
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - ต้องการกล้องวงจรปิด ต้องการถังดับเพลิงตามบริเวณอาคารเพิ่ม ต้องการถังขยะเพิ่ม

- แสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะ เช่น กลุ่มสนามกีฬา สวนสุขภาพ ยังน้อยแล้วส่วนที่มีอยู่มีชำรุด ไม่สว่างและอุปกรณ์เสียหาย ควรมีเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบออกสำรวจ/เช็ค/ซ่อมประจำทุกเดือน

- -

- สวนสาธารณะด้านข้างตึกอธิการหลังใหม่ มีลู่เดินวิ่งออกกำลังกาย แต่ทัศนียภาพ บรรยากาศไม่ปลอดภัย เสียดายพื้นที่ดีๆ ควรปรับปรุงแสงสว่าง คนจะได้กล้าเข้าไปใช้

- มีถังขยะไม่เพียงพอ ควรเพิ่มความถี่ในการเก็บขยะ รณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้ง มีถังแยกประเภทขยะ สร้างจิตสำนึกไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณของนักศึกษา มีขยะหลงเหลือจากงานเกษตรแฟร์ งานกีฬามหาวิทยาลัย เยอะมาก ตั้งแต่ทางไปหาพักและข้างถนนทางไปสนามกีฬา บ่อบำบัด

- 1.ควรเพิ่มไปบริเวรรอบหนองอีเจม 2.นำ้ประปาคุณภาพไม่สม่ำเสมอไม่มีมาตรฐานควรมีงบสนับสนุนผู้ดูแลระบบ

- คุณภาพน้ำ แย่มาก สกปรก มีตะกอน ไฟฟ้าดับบ่อย

- อยากให้มีเสาไฟฟ้าติดให้สว่างเยอะกว่านี้ เพื่อความปลอดภัย

- -

- -

- 1. ควรเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีมาตรฐานระดับสากล 2. ไม่มีการตรวจตรายานพาหนะและบุคคลเข้า-ออกมหาวิทยาลัย 3. ไม่มีการตรวจตราบุคคลเข้า-ออกอาคารตามคณะฯ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 4. ขาดระบบความช่วยเหลือที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ผู้พบเห็นจะต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น

- ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยคิดว่ายังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาและการกระจายตัวของถังขยะยังไม่ดีพอ บางบริเวณที่ควรมีอาจไม่มีหรือมีในจำนวนน้อย ระบบประปามีการซ่อมบ่อยทำให้น้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง ช่วยปรับปรุงเรื่องนี้ด้วย