แบบประเมินความพึงพอใจอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109 ,คุณทัศนีย์ 1502
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 57 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง              4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก            
1.1. ความมั่นคงและน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล
4
31
21
1
0
3.67
1.2. ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
23
22
9
3
0
4.14
1.3. . สถานที่จอดรถที่จัดให้สำหรับผู้มาใช้บริการ
7
23
16
7
4
3.39
1.4. การจัดป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการต่างๆ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
2
24
26
3
0
3.33
1.5. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ (เช่น ห้องน้ำ)
13
29
13
1
0
3.89
1.6. โรงพยาบาลมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
7
29
16
4
0
3.63
2. ด้านการบริการทางการแพทย์            
2.1. อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย ครบถ้วน เพียงพอ
8
29
16
4
0
3.72
2.2. กิริยามารยาทของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
14
24
15
4
0
3.84
2.3. ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
7
26
18
5
1
3.58
2.4. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  
5
25
21
5
1
3.49
2.5. ได้รับการบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู
6
25
20
5
1
3.53
2.6. มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
5
25
22
4
1
3.51
2.7. มีเอกสาร/แผ่นพับให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ
5
25
18
7
1
3.40
3. ภาพรวมบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ            
3.1. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็ว
4
27
17
8
0
3.69
3.2. การประสานงานและความร่วมมือของบุคลากร
5
29
17
4
1
3.53
3.3. มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
6
29
17
4
0
3.60
3.4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
5
30
19
2
0
3.40
ค่าเฉลี่ยรวม           3.60
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - อยากให้มีการบริการทุกวันและตลอด24ชม.

- อยากให้มีแพทย์ที่ดูแลเฉพาะด้านมาเพิ่ม

- ต้องการให้มีทันตแพทย์เพิ่ม ต้องการให้เจ้าหน้าโรงพยาบาลมาตรวจลูกน้ำยุงลายตามหอพักและตามคณะทุกๆเดือน

- เคยไปใช้บริการกลายครั้งแล้วค่ะ รอนานมาก วันนั้นโดนรถชนแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมอ แต่สิ่งที่เจอคือรอคิวนานมาก คนไข้แค่5คน แต่หนูรอนานมากกว่าชั่วโมงอีกค่ะ เลยอยากให้ปรับปรุงด้วยนะให้เท่าเทียมกันทุกคน

- มีบางหน้าที่ ที่มีความซ้ำซ้อนกัน ทำให้ต้องตอบคำถามเดิมๆ หลายครั้ง เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและบุคคลากร เพื่อที่จะได้นำบุคคลากรไปสร้างประโยชน์อื่นๆ และควรพัฒนาระบบส่วนฐานข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ เนื่องจากผู้ป่วยต้องถือ OPD card ไปจุดต่างๆเอง ทั้งที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับการตรวจรักษา

- -

- ไม่มี

- อยากให้ขยายวันและเวลาของคลินิกทันตกรรม