แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (LAN)

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 85 รายการ
ตอนที่ 2 :ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

   
 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

   
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย            
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)
12
36
28
7
2
3.58
2. เสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
10
34
29
10
2
3.47
3. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)
14
32
31
7
1
3.60
4. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
11
35
27
11
1
3.52
5. . ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สาย (LAN)
10
37
27
10
1
3.53
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย
         
3.54
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย ระดับคณะ/หน่วยงานของท่าน            
1. ความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายในคณะ (LAN)
12
36
27
8
2
3.56
2. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
13
33
29
9
1
3.56
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
11
37
26
10
1
3.55
4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
13
35
26
8
1
3.53
5. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
15
33
26
8
2
3.53
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน
 
3.56
ค่าเฉลี่ยรวม
 
3.55
       
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1
.
ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย    
  - -

- -

- -

- -

- ควรจัดให้มีการบริการให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแฟลตบุคลากรเนื่องจากมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตร่วมกับทีวีดิจิตอล

- ความเสถียรไม่มี

- หลุดบ่อย ทำให้ทำงานล่าช้า เข้าถึงการใช้งานค่อนข้างลำบาก

- ความเสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล ของคณะเกษตรยังไม่ดีพอ และช้ามาก

- บางครั้งระบบ Lan ของมหาวิทยาลัยกว่าจะมาถึงคณะต่างๆก็ช้าเน็ตเสียบ่อยมาก

- ไม่มี