แบบประเมินความพึงพอใจระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Transcript กิจกรรม)

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109 ,คุณทัศนีย์ 1502
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 84 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                         หมายถึง              4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
ระดับสถาบัน            
1.ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาใช้งานได้ง่าย
6
33
29
11
5
3.29
2. ข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษามีความถูกต้อง
11
35
29
9
0
3.57
3. ระดับความปลอดภัยของระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาที่ให้บริการ
9
36
27
9
3
3.46
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบคำถามอย่างชัดเจน
10
29
34
9
2
3.43
5. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
8
25
32
15
4
3.21
6. การประชาสัมพันธ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาโดยทั่วถึง
8
21
34
15
6
3.12
7. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น สแกนบาร์โค้ดบัตร) ทำให้การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสะดวกยิ่งขึ้น
7
26
35
9
7
3.20
8. ท่านต้องการให้มีการพัฒนาและใช้ระบบในระยะยาวต่อไป
13
25
33
8
5
3.39
9. คู่มือและคำอธิบายการใช้งาน ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
10
30
30
9
5
3.37
10.สามารถนำข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8
34
31
8
3
3.43
11. ระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวม
19
26
29
7
3
3.61
ค่าเฉลี่ย           3.34
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - ต้องการให้มีการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพราะบางกิจกรรมเป็นงานอาสาแต่ได้หน่วยกิจกรรมในรูปแบบอื่นซึ่งมีลักษณะไม่ตรงตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ

- -

- แจ้งข้อมูลช้าในบางครั้ง

- -