แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Wifi)

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 349 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-Wifi)
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ระดับมหาวิทยาลัย            
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
52
125
104
44
24
3.39
2. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
43
87
124
67
27
3.14
3. ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
41
88
118
80
22
3.13
4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
53
119
127
39
11
3.47
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
46
113
118
50
18
3.31
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย
         
3.29
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ระดับคณะ/หน่วยงานของท่าน            
6. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
47
110
122
53
17
3.34
7. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย ภายในคณะ ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
43
100
124
64
16
3.24
8. ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
15
61
62
52
19
1.80
9. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
24
71
69
35
9
1.98
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
16
63
74
42
10
1.98
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน
 
2.44
ค่าเฉลี่ยรวม
 
2.87
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1 . ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wifi
  - ตึกชีวะบ้างห้องไวไฟไม่ถึง

- เนตที่หอพักราชาวดี1ช้ามากที่สุดเชื่อมได้แล้วก็หลุดน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้

- หลุดบ่อยมาก ช้ามาก

- อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร สัญญาณมีปัญหาบ่อย

- เนตช้าหลุดบ่อย

- สัญญาณหลุดบ่อยมาก

- อยากให้ปรับปรุงความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต

- -

- อยากให้ปรับปรุงเรื่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ต

- อยากให้เพิ่มความครอบคลุมอีกนะคะ สัญญานเน็ตอ่อนมาก บางวันก็เชื่อมต่อไม่ได้

- จึดให้บริการน้อยไป

- อยากให้มีครอบคลุมตามสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะหนองอีเจมส์ เป็นต้น

- เพิ่ม AP ให้ครอบคลุม Upgrade AP ให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 5 GHz, ac

- ช้ามากๆๆๆๆ

- เป็นอะไรที่ห่วยมากอินเทอร์เน็ตต่อไวไฟไม่ได้ กว่าจะต่อได้นานมาก หลุดบ่อยมาก

- ความเร็วในการใช้งานยังไม่ครอบคลุม ต่อความต้องการ ความเร็วต่ำเพราะคน ใช้งานเยอะครับ

- -

- ระบบอินเทอร์เน็ตช้า ใช้งานได้แต่ค่อนข้างยาก เมื่อนักศึกษาต้องทำงานบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ทั้งที่พยายามปรับปรุง

- เน็ตควรจะเร็วและสามารถใช้งานได้ทั่วมหาลัยเพื่อเป็นประโยน์ในการสืบค้นข้อมูล บางห้องเรียนเน็ตก็ไม่สามารถเล่นได้

- ขอความเสถียรมากกว่านี้

- อินเตอร์ช้ามา

- Wifi หอในบ่ห้องสัญญาณไม่ถึง ไม่สามารถเล่นได้ และไม่เสถียรมาก หลุดบ่อย

- -

- เชื่อมต่อยากมากในหอพัก

- ควรมีความเสถียรในการใช้งานมากกว่านี้ เพราะเมื่อทำการโหลดงานวิจัยหรือหาข้อมูลงานจัยโหลดไฟล์ใหญ่จะหลุดบ่อยมาก

- ระบบ Authenชอบค้าง บางครั้งเชื่อมต่อไม่ได่

- ควรให้มีความเสถียรภาพของสัญญาณและสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย

- อยากให้เน็ตแรงกว่านี้ และคลอบคลุมทุกพื้นที่

- ไม่ครอบคลุมพื้นที่เลย ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง โหลดก็ช้า ชอบมาๆหายๆ หลุดบ่อยค่ะค่อนข้างจะแย่

- ต้องครอบคลุมทุกตารางเมตรในมหาลัยฯ(ส่วนที่มีการทำกิจกรรม)

- อยากให้เครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความเร็วในการใช้งานมากกว่านี้

- WIFI ที่แฟลตบุคลากรหลุดบ่อยมาก บางครั้งใช้งานอยู่ก็หยุดไป ต้องเข้าระบบใหม่อยู่บ่อยครั้ง

- ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาลัย และความเร็วของเร็วต้องเร็วกว่านี้

- ความเสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล ยังไม่ดีพอ ขอขยาย wifi ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เพราะมีบางจุดสัญญาณต่ำ

- ห้องสมุดตอนที่คนเยอะๆ เชื่อมต่อใช้wifi ได้ยากมาก

- ึควรปรับปรุงความเร็ว และความเสถียรของสัญญาณ โดยเฉพาะช่วง 17.00-0.00 น. สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในหอพักใน แทบที่จะไม่โหลดใดๆๆ

- บริเวณภายในคณะเภสัชสาสตร์และสถานที่ต่างๆที่มักมีนักศึกษาอ่านหนังสือจับกลุ่มกันอ่านหนังสือหรือทำงานกลุ่มตอนกลางคืนเช่น โรงอาหารกลาง ควรมีการกระจายสัญญาณwifi ให้ทั่วถึง

- -

- ความเสถียรน้อยมาก เข้าระบบได้ช้า

- เน็ตช้ามาก

- อยากให้เพิ่มความเร็ว UBU wifi

- เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและเสถียรภาพของเครือข่ายไร้สายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเช่น ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ชั้น 4 และ 5 จะมีความครอบคลุม. และความเสถียรต่ำมาก). เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา

- อยากให้เพิ่มความเร็วและแรงของอินเตอร์เนตในหอในมาก ลำบากมากเวลาทำงานแล้วอินเตอร์เน็ตช้า จนต้องออกไปนั่งบริเวณทางเดินให้ใกล้กับเคื่องปล่อยสัญญาณ อยากให้ปรับปรุงในส่วนนี้มากที่สุด เพิ่งจะมีปัญหาเรื่องนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาและปีนี้ค่ะ

- อยากให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

- 1.เข้าระบบยาก ต้องเข้าหลายๆ ครั้ง 2.สัญญานหลุดหายบ่อยครั้ง

- -

- ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในบางจุด

- การดำเนินการแก้ไขสัญญาณ Wifi ที่มีปัญหาที่หอราชาวดี4 มีความล่าช้ามาก

- ต้องการให้มีการขยายเครื่อข่ายไร้สายเข้าไปในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ด้วย เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในแปลงและฟาร์ม

- ควรทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และทำให้ความเสถียรของเน็ตเพิ่มมากขึ้น

- ควรเพิ่มจุดรับสัญญาณให้มากขึ้น

- _

- ช่วงกลางคืนไม่ค่อยมีสัญญาณ

- ไม่ชอบที่ต้องต่อรหัสเข้าทุก3 หรือ 4 ชม. แก้ได้รึเปล่าค่ะ?

- ตอนนี้ผมจบการศึกษาแล้ว ขอแสดงความคิดเห็นว่า เน็ตช้ามาก ตอนเรียนช่วงปี1-2 เน็ตโคตรแรงแต่พอช่วงหลังๆช้ามากเลย

- -

- อยากให้ระบบครอบคุมทั่วมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เฉพาะในอาคารเรียน

- ยังไม่ครอบคุมพื้นที่ บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ wifi ได้

- ความเร็วของwifiมีเป็นบางจุดที่อยู่ใกล้กับต้นกำเนิด แต่จุดที่ไกลออกไปจะช้ามาก

- อยากให้เพิ่มประสิทธิภาพขิงระบบอินเตอร์เน็ต Wifi ให้มีคุณภาพมากกว่านี้
 
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  - อยากให้อินเตอร์เน็ตเร็วเพื่อรองรับกับจำนวนคนใช้งาน

- -

- -

- อย่างมีเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ทั้งหมด

- อยากให้มีราวเตอร์มาติดตั้งอีก ไม่ใช่เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วอันเก่าจะเอาไปทำอะไรถ้าไม้ได้ใช้มัน

- -

- -

- อยากให้มีการเพิ่มการบริการเครือข่ายไร้สาย UBU WIFI ที่ ศูนย์อาหารหอใน (FOODCENTER)

- อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีบริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้มากกว่านี้และกระจายไปทุกพื้นที่สาธารณะต่างๆในมอทั้งในคณะต่างๆด้วยค่ะ เพราะบางครั้งจะนั่งทำงงานโหลดงานยังไม่ได้เลยค่ะ

- ควรมีข้อเลือก "ไม่มีความคิดเห็น" หรือ "ไม่ได้ใช้งาน" ให้เลือกด้วย เพราะบางข้อไม่ได้ใช้ จึงตอบไม่ได้

- -

- -

- -การเข้าระบบให้เสถียรกว่านี้

- -

- ไม่มี

- _