แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (LAN)

ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ หลักสูตร : จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 1801 รายการ
ตอนที่ 2 :ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

   
 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

   
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย            
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)
215
648
661
195
76
3.40
2. เสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
194
617
652
254
76
3.32
3. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)
251
683
610
167
69
3.45
4. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
232
671
606
210
66
3.41
5. . ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สาย (LAN)
215
655
632
194
77
3.36
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย
         
3.39
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย ระดับคณะ/หน่วยงานของท่าน            
1. ความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายในคณะ (LAN)
235
646
606
218
77
3.38
2. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
217
633
626
228
75
3.35
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
223
643
618
214
80
3.36
4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN)
244
660
630
176
69
3.43
5. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
239
657
604
191
82
3.43
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน
 
3.38
ค่าเฉลี่ยรวม
 
3.38
       
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1
.
ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย    
  - เฟพเ

- ความเร็วก็ดีครับ แต่อยากให้ติดตั้งสายแลนในหอพักนักศึกษาไปเลย เพื่อป้องกันการดูดแย่งสัญญาณกัน

- ไม่เคยใช้

- ระบบสัญญาณถือว่าค่อนข้างดี

- ไม่มี

- -

- -

- เร็ว

- ดี

- อยู่ในเกณฑ์ดี

- ขอให้พัฒนาระบบต่อไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครับ

- -

- -

- -

- ไม่ค่อยได้ใช้

- -

- ไม่ค่อยเร็วเลยค่ะ

- พอจะใช้งานได้ แต่มักจะหลุดวันละหลายครั้ง

- -

- ไม่เคยใช้งาน

- มีการต่อกับคอมพิวเตอร์ทุกตัวในมหาลัย

- -

- ดี

- -

- 1.ความปลอดภัยของการใช้งานเครือข่ายไร้สายทางธุรกรรม

- -

- -

- ให้ส่วนพท.ฟาร์ม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- - ไม่สามารถใช้งาน Facetime Calling ผ่านอุปกรณ์เครื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือได้

- -เสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลดข้อมูล/ดาวโหลดข้อมูล ของมหาวิทยาลัยฯควรเร็วกว่านี้ -ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สายในคณะ (LAN) ควรเร็วกว่านี้

- ไม่มี

- ไม่มีครับ

- _

- -

- -