แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Wifi)

ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ     หลักสูตร   จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 851 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-Wifi)
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ระดับมหาวิทยาลัย            
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
125
338
267
89
31
3.51
2. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
95
304
295
116
35
3.34
3. ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
103
253
302
136
48
3.24
4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
143
343
285
52
19
3.60
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi)
103
320
286
89
34
3.37
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย
         
3.41
ด้านประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ระดับคณะ/หน่วยงานของท่าน            
6. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
128
315
271
103
26
3.46
7. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย ภายในคณะ ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
119
299
291
101
33
3.41
8. ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
105
294
294
117
31
3.35
9. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
122
337
281
79
17
3.50
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (ภายในคณะ)
113
307
296
98
23
3.50
ค่าเฉลี่ยผลประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน
 
3.42
ค่าเฉลี่ยรวม
 
3.42
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1 . ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wifi
  - ภายในคณะ สำนักงานใช้ Wifi ไม่ทั่วถึง

- ดฟำดฟ

- บางจุดไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หลุดบ่อยต้องเข้ารหัสผ่านใหม่ตลอด

- UBU wifi ดีมากครับ แต่ไม่มีในหอพักนักศึกษาแพทย์ซึ่งมี med wifi อยู่ก็จริง แต่ใช้งานจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่

- ปรับช่วงเวลา auto disconnect ให้มากขึ้น

- ระบบสัญญาณถือว่าค่อนข้างดี

- เน็ตหบุดบ่อย

- ควรให้เน็ตมีความเร็วมากกว่านี้

- Wifi ไม่สามารถเชื่อมต่อได้แทบทุกที่ของม.อุบล!!! มีสัญญาณwifiก็จริงแต่เชื่อต่อไม่ได้ มีก็เหมือนไม่มี พัฒนาต่อไปนะคะรอใช้อยู่

- อยากให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากบริเวณโรงอาหารกลางยังไม่มีสัญญาณเนื่องจากจากช่วงเวลาว่างเด็กจะได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้น

- เพิ่มเครื่องปล่อยสัญญาณ Wifi ให ครอบคุมพื้นที่หลักที่มีผู้ใช้งาน

- เพิ่มจุดติดตั้งขยายสัญญาณWifiให้ครอบคลุมภายในอาคาร

- Wifi หลุดบ่อย

- พอคนใช้เยอะ เน็ตก้ช้าลง อยากให้ความเร็วเน็ต เสถียรแม้นคนจะใช้เยอะ

- เครือข่ายไม่เสถียร สัญญาณหลุดบ่อย แต่สัญญาณก็เร็วดีค่ะ

- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยมาก

- -

- ห่วยแตกมาก เล่นไม่เคยได้เลย

- ปรับปรุงด่วนมากๆ

- อยากให้มีการติดตั้ง wifi ที่ศูนย์อาหาร (Food center)

- อยากให้มีการขยายสัญญาณ wifi ไปยังส่วนของแปลงทดลองและฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยครับ

- ไม่ควรมีการต้อง log-in ทุกๆ 2 ชั่วโมงครับ

- ขอให้พัฒนาระบบต่อไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครับ

- ต้องการสัญญาณภายในห้องเรียน ให้นักศ฿กษาเข้าระบบได้พร้อมกันสัก 120 คน

- ไม่ค่อยเสถียร

- ดีมากค่ะ

- ไม่แรง เวลามีงานด่วนชอบช้า

- -

- เพิ่มความเร็วของสัญญาไวไฟจะดีมาก

- -

- อยากให้ปรับปรุงเรื่องของความเร็ว

- ดี

- ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของคณะที่จำเป็นต้องใช้

- ยังไม่ครอบคุมทุกพื้นที่

- 1.ความปลอดภัยของการใช้งานเครือข่ายไร้สายทางธุรกรรม 2.การแก้ไขให้ทันใช้งานหากเกิดไฟดับในช่วงนอกเวลาราชการ

- ความเร็ว และพื้นที่บริการ ความเสถียร

- อยากให้มีระดับความเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่

- ให้ส่วนพท.ฟาร์ม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- - ไม่สามารถใช้งานในบางจุดได้ - ไม่สามารถใช้งาน Facetime Calling ผ่านอุปกรณ์เครื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือได้ - ไม่สามารถใช้งาน Application บางตัว ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวได้

- -

- ควรเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการมากกว่านี้สำหรับมหาวิทยาลัยฯและคณะฯ

- ช้าและหลุดบ่อย เข้าใช้งานยาก ทั้งที่สัญญาณเต็ม

- ล็อกอินเข้าใช้ทางโทรศัพท์ค่อนข้างมีปัญหา ต่อเข้ายาก

- ควรเพิ่มพื้นที่รับสัญญาณ ภายในตึก

- ไม่มี

- มีสัญญาณแต่เชื่อมต่อไม่ได้

- อยากให้จดจำ Username

- _

- อยากใหัติดตั้งระบบ Wifi ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มีความทั่วถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและสามารถเข้าถึง Wifi ได้ทุกพื้นที่มหาวิทยาลัย

- เร่งตัวความเร็วที่บริเวรโรงอาหารให้เเรงกว่านี้ เพราะคนใช้เยอะ น่าจะไมจำกัดเเค่ในอาคารอยู่ที่ควรมีสัญาณทุกที่ในเขตโสตการศึกษา เพราะมันต้องเข้าหลายรอบเเละอีกอย่างน.ศ.ต้องเดินทาง ไปเรียนหลายอาคารก็ต้องเข้าไหมทุกอาคาร

- 1.ความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่มีการ Download และ Upload ข้อมูล ในการทำงานสอน วิจัย และงานบริการวิชาการต่างๆ 2.สัญญาณหลุดบ่อยมาก

- อยากให้ระบบอินเตอร์เน็ตเร็วกว่านี้ และครอบคุมทุกพื้นที่ในมหาลัย เช่น โรงอาหารหอใน โรงอาหารกลาง เพราะมันเป็นแหล่งสืบค้นและเรียนรู้ของนักศึกษา ภายในคณะ อาคารเรียนรวม ให้มีสัญญาณที่ดีและเร็ว ครอบคุมด้วยครับ

- -

- -

- อยากให้คลุมทุกพื้นที่ใน พื้นที่ทั้งหมดของ ม.

- ดี

- Upload และ Download ภาพกิจกรรม การอบรมประชุมสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อติดตามงาน และแจ้งข่าวสารงานประกันคุณภาพให้กับบุคลากรหน่วยงาน/และคณะที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

- อยากให้มีการจัดระบบที่ดีมากกว่านี้และอย่างทั่วถึง

- -

- เน็ตช้าและไม่ครอบคลุมทั่วบริเวณ บางครั้งก็เชื่อมต่อไม่ได้ ต้องอยู่เฉพาะจุดเท่านั้น

- อยากให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ และอยากให้เน็ตมีความเร็ว

- ปัญหาอุปสรรค มีสัญญาณเน็ตระดับ2 ขีดตลอดเวลา อาจมาจากสาเหตุมีผนังกั้นห้องหลายชั้น

- เพิ่มความเร็ว

- -

- เน็ตครอบคุมและเร็วกว่านี้

- ควรปรับปรุงให้มีความเร็วของอินเตอร์และความเสถียนมากกว่านี้

- -

- เบื่อมาก

- ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่สัญญานไม่แรง

- ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร็วต่อการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ

- สัญญาณ wifi ที่แฟลต 5 ไม่ครอบคลุม มีสัญญาณถึงห้องพักโดยเฉพาะห้องมุมอยู่ในระดับต่ำมาก และมักจะหลุด ทำให้ทำงานไม่สะดวกเลย หากปรับปรุงและขยายสัญญาณได้ครอบคลุม จะดีมาก

- ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้อินเทอเน็ตแบบไร้สาย

- พัฒนาความเร็ว และแรง ไม่ใช่โหลดเหมือนเต่าคะ กากเกิน เวลาโหลด หรือเวลาทำงาน มันทำงานไม่ได้ค่ะ หรือเวลาลงทะเบียนเรียน หรือทำสัญญาณ กยศ ค่ะ มันทำไม่ได้ค่ะ ปรับปรุงด้วย ด่วนค่ะ

- อยากให้ความเร็วเน็ตหอในเร็วมากกว่านี้และไม่หลุดบ่อย สามารถเชือมต่อได้ในระยะไกลๆถึงแม้ไม่ได้อยู่ในหอในก็ตาม อาทิเช่น นั่งอยู่โรงอาหารต่างๆ สามารถทีจะ เชื่อมต่อเน็นไร้ส่ยได้อย่างรวดเร็วเชื่อมต่อเน็นไร้ส่ยได้อย่างรวดเร็ว

- -

- ติดตั้งอุปกรณ์แชร์สัญญาณให้มากขึ้น

- ใช้งานไม่ค่อยได้ ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเข้าใช้ไม่ได้ ไม่เข้าใจ ช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

- Wifiหลุดบ่อย เวลาใช้งานต้องเข้ารหัส 2 ครั้ง ทำให้เสียเวลา ยุ่งยาก

- อยากให้มีการจัดการแก้ไขในเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในหอพักลีลาวดี1 ที่ถึงแม้ว่าจะมีเร้าเตอร์ติดอยู่หน้าห้องแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าเชื่อมต่อหรือเล่นเน็ตได้เร็วเท่าที่ควร

- ไม่สามารถใช้ Free call ใน Line ได้ ฟังวิทยุออนไลน์ ไม่ได้ทุกคลื่น เช่น 93.0

- หลายพื้นที่ยังมีสัญญาณค่อนข้างต่ำ เช่น แฟลต 5 บางจุด

- ขอให้เพิ่มการครอบคลุมพื้นที่ให้มากและเร็วขึ้น

- ควรจะพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

- เนื่องจากปัจจุบันทั้งนักศึกษาและบุคลากร มีอุปกรณ์สื่อสารมากกว่า 1 ประเภท ควรอนุญาตให้ 1 รหัส สามารถเข้าใช้ เครือข่าย Wifi ได้ 2 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยอื่นที่ดำเนินการเช่นว่านี้ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อินเตอร์เน็ตต่อยาก หลุดบ่อย

- ต้องการให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในและนอกอาคาร และมีความต่อเนื่อง เพราะการที่สัญญาณถูกตัดในขณะกำลังใช้งานสำคัญ (โดยไม่มีการแจ้งเตือน) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

- ประสิทธิภาพต่ำ หลุดบ่อยมาก หรือแทบจะเชื่อมต่อไม่ได้

- ทุจริตให้น้อยลงจะได้พัฒนามากกว่านี้

- อยากให้เน็ตควบคุมมากกว่านี้

- เชื่อมต่อง่ายแต่ใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง

- ควรเพิ่มผู้ใช้งาน จุดและสัญญานให้มากขึ้น

- 1. เพิ่มจุดใช้งาน 2. ความเร็วของการใช้งาน

- ยังถือว่าช้ามากค่ะ

- ปรับปรุงและพัฒนาด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและครอบครุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภายในตัวอาคารของตึกเรียนและบริเวณรอบนอกตึกเรียน เนื่องอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกและจำเป็นมากในศึกษาค้นคว้าข้อมูลภายนอกห้องเรียน และที่สำคัญในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือ จึงมีความประสงค์จะให้มีการปรับปรุงในด้านเครือข่ายไร้สายนี้ ให้ครอบครุมทุกพื้นที่เพื่อความสะดวกในการหาข้อมูลและการทำงานกลุ่ม

- ใช้ดีในบางครั้ง

- ควรเพิ่มความเร็ว

- บางจุดรับสัญญาณไม่ได้ ห่างจากจุดส่งสัญญาณ 10-15 เมตร รับไม่ได้ (แฟลต3 ครับ)

- -

- บางพื้นที่ยังเป็นจุดอับสัญญาณ และบางทียังเกิดปัญหา limited connection

- ที่คณะฯ สัญญานไม่ค่อยครอบคุม ที่แฟลต สัญญาญ อยู่ในเกณฑ์ดี

- แฟลตที่พักอาศักบางครั้งสัญญานอ่อน ด้านหลังห้องอับสัญญาน หรือบางครั้งไม่มีสัญญาน ควรติดตั้งตัวส่งสัญญานเพิ่ม หรือขยายความแรงของตัวส่งสัญญาน

- เน็ตเข้ายากและความเร็วช้ากว่าLAN

- สัญญาณตัดการเชื่อมต่อบ่อยมาก

- ขอความเร็วเพิ่ม ให้กระจาย Wifi ไห้ทั่วมอ

- สัญญานเน็ตช้า

- ทำให้เร็วขึ้น

- จัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- -

- ไม่อยากต่อใช้งานบ่อยเกินไป log in ครั้งละ 24 ชม จะเป็นไปได้ไหม

- -

- บางทีสัญญานยังไม่ค่อยแรงและเสถียร เช่น บริเวณหอพักนักศึกษาและห้องพักรับรอง ที่บริเวณชั้น 1 แฟลตบุคลากร 3 และ 4

- อินเทอร์เน็ตช้ามากๆๆๆเลยเข้าได้แล้วเวลาใช้มักจะสดุดและขาดหายเชื่อมต่อไม่ได้

- มีครอบคลุมมากกว่านี้ที่อ.clb5

- เน็ตหอในหลุดบ่อยและช้ามาก

- -

- หลุดบ่อย และช้ามาก

- ไม่มี

- -

- -

- ให้ครอบคลุมและเพิ่มความเร็ว

- ที่ศูนย์กีฬา wifi ไม่ถึง

- การเชื่อมต่อค่อนข้างช้า

- F

- ใช้งานได้ไม่ครอบคลุมในโซนการศึกษา

- ไม่คลอบคลุมพื้นที่ มีปัญหาหลุดบ่อย หาเครือข่ายไม่เจอ

- จะดีมากถ้าไม่มีlogin

- -

- อยากให้มันเร็วและทั่วถึงทั้งมหาลัยกว่านี้

- บางครั้งสัญญาณล่ม

- ไม่ครอบคลุม บางห้องบางตึกสัญญานไม่ถึง

- ช้า เข้ายาก

- ช้า

- แฟลต 5 ต่อไวไฟจากโทรศัพท์ไม่ได้ สัญญาณอ่อนมาก

- ความไม่เสถียร ถูกตัดเครือข่ายบ่อยครั้งมากหากใช้งานไม่ต่อเนื่อง เพียงไม่กี่นาที

- สัญาณเน็ตช้ามาก บางที่ก็เล่นไม่ใด้ ปรับปรุงแก้ไขด่วนนะครับ เน็ต ม.อุบลช้ามาก แทบเล่นไ ม่ใด้ปรับปรุงด่วย ฝากด้วยนะครับ พวกเรานักศึกษาจ่ายค่าเทอมมาแพง

- ตึก en6 wifi สัญญานเบาในบางพื้นที่

- ช่วงเวลา 15.00 - 17.00 มักจะเข้าใช้ wifi ไม่ได้

- -

- ควรเพิ่มจุดสัญญาให้ครอบคุมมากกว่าเก่า

- อาคารเรียนรวม4 และ5 ควรมีความเร็ว แรง มากกว่านี้

- อยากให้ กระจายมากกว่านี้

- และเวียดนาม ทำให้ต้อง log in ลูกครึ่ง เดินไปอีกจุดหนึ่งต้อง log in อีก จนบางครั้งต้องใช้เน็ตส่วนตัว

- ควรเร็วกว่านี้

- -

- Good

- 1.สำหรับบุคคลากร ไม่ต้องการใส่ระหัสบ่อยๆ เสียเวลามาก ๆ เพราะเป็นคนทำงานให้มหาวิทยาลัยครับ เข้าบ่อยมากไม่สะดวกครับ ควรจำกัดกับนักศึกษามากกว่า

- -

- ดีค่าา

- -

- หากมีปัญหาการใช้งานในระดับคณะ หากคณะขอความร่วมมือฝ่ายเครือข่ายควรรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน

- การโหลดข้อมูลอยากให้เร็วกว่านี้

- อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในห้องเรียนช้าและบ่อยครั้งไม่เชื่อมต่อ

- เพิ่มพื้นที่คลอบคลุมการบริการ

- อิรเตอร์เน็ตหลุดบ่อยมาก เป็นเพราะเหตุใด

- -

- อยากจะให้ เร็ว แรง

- ควรเพิ่มสัญญาฯในบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดีด้วย

- -

- ค่อนข้างแย่

- ควรมีสัญญานให้ครอบคุมกว่านี้ เช่นคณะนิติศาสตร์สัญญานมีเพียงด้านล่างเท่านั้นส่วนชั้น2-3ไม่มีสัญญานเลย. และขอให้ปรับปรุงระบบ reg.ด้วย มันห่วยมากๆ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตควรเร็วกว่านี้คะ

- อยากให้ครอบคลุมมากกว่านี้ อย่างเช่นตึกเดียวกันแต่คนละชั้น ชั้นแรกเล่นได้ชั้น 2 เล่นไม่ได้ เป็นต้น อยากให้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก

- "

- ช้า เข้าสู่ระบบยาก
 
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  - เฟกเ

- -

- อยากให้แก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา

- ควรมีห้องปฏิบัติการหรือจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้นศ.เดินไปแจ้งว่าwifiไม่สามารถใช้ได้และให้คนดูแลแก้ไข ณ ตอนนั้นเลย เหมือนหอพักที่จะคอยมีแม่บ้านดูแล เวลามีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตเดินไปแจ้งทางหอจะแก้ไขทันที อยากให้ม.อุบลทำอบ่างนั้น และที่สำคัญหวังว่าการประเมินแบบสำรวจที่ประเมินไปจะได้รับความใส่ใจและแก้ไขอย่างที่แนะนำไป เพราะถ้าสำรวจแล้วไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การสำรวจแบบประเมินครั้งนี้ก็ไม่มีความหมาย

- -

- -

- ควรปรับปรุงให้ wifi เล่นได้

- เพิ่มจุดใช้ wifi ให้มากขึ้น

- -

- -

- ...

- -

- - เพิ่มจุดพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น - เพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สายและไร้สายให้เร็วขึ้น

- -

- ไม่มี

- _

- -

- -

- น่าจะเปิดให้ขอรหัสได้ทางระบบเหมื่อนเดิมเพราะเพื่อนบ่างคนก็ยังไม่ได้รหัสมันยาก

- ปรับปรุงด้านเสถียรภาพของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบไร้สาย (UBU-WiFi) หรือระบบใช้สาย (LAN) ที่ No Internet Access เพราะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลงมาก เพราะงานที่ทำมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูล เพราะงานประกันคุณภาพการศึกาษาฯจะต้องเตรียมข้อมูลหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์เสมอ เพื่อแจ้งต่อหน่วยงาน/คณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในทางเดียวกัน ให้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้พร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพฯ

- -

- อยากให้มี wifi ครอบคลุมให้ทั่วพื้นที่บริเวณคณะ ไม่ใช่ว่าชั้น1เชื่อมได้แต่ชั้น2 เชื่อมไม่ได้ ที่คณะรัฐศาสตร์ก็มีปัญหาด้านสัญญาณ wifi ที่ไม่ครอบคลุม ยากลำบากต่อการหาข้อมูลที่เร่งรีบ อยากให้ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะ

- มีพื้นที่กำจัด

- -

- -

- ขอให้ขยายสัญญาณ wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของแฟลตบุคลากร ปัญหาที่พบทุกวัน คือ สัญญาณ wifi ไม่เสถียร และหลุดบ่อย ต้องเข้าระบบอยู่เรื่อยๆ เคยแจ้งไปยังสำนักคอมฯ และแจ้งทางแฟลตให้ทราบเรื่องแต่ก็ยังประสบปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ขอฝากเรื่องนี้ให้แก้ไขด้วย

- ควรใช่เงินที่ให้ไปให้ได้เน็ตที่ดีกว่านี้นะค่ะ

- บางครั้งมีสัญญาณ แต่ต่อเข้าเนทไม่ได้ เช่นวันนี้เป็นต้น ไม่ทราบเกิดจากอะไร หากมีสายด่วนหรือผู้ดูแลนอกเวลาราชการได้จะดีมาก เพราะบางครั้งจำเป็นต้องใช้เนทหลังเวลาราชการ พอเกิดปัญหาขึ้นก็ได้แต่รอ และไม่สามารถทำงานได้เลย

- -

- อยากให้นำเร้าเตอร์ของtrue wifi กลับมาติดในหอพักลีลาวดี1 ดังเดิม

- ภาพรวมควรมีการแก้ไขปรับปรุงด่วน

- ถ้ายังทุจริตกันอยู่ก็อย่าพัฒนาเลย บาปกรรมเปล่าๆ

- อยากให้พัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

- เห็นควรให้มีการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ สัญญาณ เป็นประจำ

- คงขึ้นอยู่กับคน และหรืองบประมาณ

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- i

- -

- คำถามน่าจะมีหลายด้านมากกว่านี้

- -

- อยากให้อิเทอร์เน็ตดีกว่านี้ เน็ต ม.อุบลฯช้ามาก เน็กด้วย ช่วยแก้ใขปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับ บางคณะก็แทบเล่นไม่ใด้เลย สัญญาณอ่อนมาก ช่วยปรับปรุงให้ดีกว่านี้ด้วยนะครับ พวกเรานักศึกษา จ่ายค่าเทอมมาแพง ทำตามนโยบาย ด้วยนะครับ

- แบบประเมิณ สลับกัน

- -

- -

- อยากให้มีตรงโรงอาหารหอใน

- ควรขยายพื้นที่ในการให้บริการแบบไร้สายให้ครอบคลุมในมหาวิทยาลัย

- -

- -

- Good

- เอาข้อ1 และข้อ 2 ไปพิณา ครับ

- -

- ดีค่าา

- จะนำผลจากแบบสอบถามไปปรับปรุง จริงหรือ

- -

- ต้องการให้มีระบบการรองรับการใช้อินเตอร์เน็ตเวลาที่เกิดไฟดับ รวมถึงความรวดเร็วในการกลับมาใช้งานได้ใหม่หลังเกิดไฟดับ เช่นไฟสำรองสำหรับ server ของมหาวิทยาลัย

- 1. ความเร็วโอเค แต่ความเสถียร ขอให้การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ต่อเนื่อง ปัจจุบัน ใช้ไประยะเวลาหนึ่ง บางครั้งสั้นมาก แป๊ปเดียว หลุดแล้ว 2. ขอให้ดูแลรักษา อย่าให้เน็ตล่ม

- -

- -

- ปรับปรุงด่วน เพราะเวลาหางานยากมาก

- "