แบบสอบถามที่ใช้ถามในระบบปีการศึกษา 2558
1. แบบสอบถาม สกอ. (ใช้ทุกคณะ เฉพาะปริญญาตรี)
2. แบบสอบถามมหาวิทยาลัย (ใช้ทุกคณะ ทุกระดับ) ภาษาไทย     ( ดูตัวอย่างแบบสอบถามในระบบ)