แบบสอบถามที่ใช้ถามในระบบปีการศึกษา 2560
1. แบบสอบถาม สกอ. (ใช้ทุกคณะ เฉพาะปริญญาตรี)
2. แบบสอบถามมหาวิทยาลัย (ใช้ทุกคณะ ทุกระดับ)     ( ดูตัวอย่างแบบสอบถามในระบบ)