คำแนะนำการใช้งานระบบ โปรดอ่าน !
 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงความกับยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านและขอขอบพระคุณในความร่วมมือเข้าตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสะท้อนภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ และ เพื่อเป็นข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษานั้นๆ

ระบบการตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ท่านต้องกรอกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ระบบการตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา) เมื่อตอบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยอัตโนมัติ ยกเว้นในระดับบัณฑิตศึกษาตอบข้อูลเฉพาะมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา)
 

 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าใช้งานระบบการตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อท่านเข้าใช้งานระบบการตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะปรากฏหน้าจอแบบสอบถามดังรูป
 
 
 
 
และกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้และเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยอัตโนมัติ

 

 
ขั้นตอนที่ 2 เข้าใช้งานระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ โดย รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์
 
- คลิกที่ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ จากนั้นพิมพ์รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค) เพื่อตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์
 
หมายถึง สถานะการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว หมายถึงสถานะการตอบแบบสอบถามยังไม่สมบูรณ์
  
หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ

 - คุณกมลวรรณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ (0-4535-3110)
- คุณชิตชัย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ (0-4535-3109)

หากไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาติดต่อ กองบริการการศึกษา 045-353000 ต่อ 3181
ในวันและเวลาราชการ

 
หมายเหตุ : กรณีที่บัณฑิตกรอกแบบสำรวจไปแล้ว ระบุว่ายังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ ในเวลาต่อมาเมื่อได้ทำงาน
ขอความกรุณา Update ข้อมูล การสำรวจภาวะการหางานทำใน website ดังกล่าว