รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลำดับ
คณะ
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว
เข้ารับและฝึกซ้อมได้
เข้ารับไม่ได้
 เลื่อนรับ 
 ไม่เลือกใด 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
173
1
27
6
0
 207 - 207
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
421
0
54
45
1
 521 - 521
3
คณะวิทยาศาสตร์
303
1
68
22
1
 395 - 395
4
คณะเภสัชศาสตร์
86
0
36
3
0
 125 - 125
5
คณะศิลปศาสตร์
259
1
93
29
0
 382 - 382
6
คณะบริหารศาสตร์
505
5
84
23
1
 618 - 618
7
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
39
2
16
1
0
 58 - 58
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
127
0
18
4
0
 149 - 149
9
คณะนิติศาสตร์
182
1
25
18
0
 226 - 226
10
คณะรัฐศาสตร์
210
0
20
16
0
 246 - 246
11
คณะพยาบาลศาสตร์
46
1
13
5
0
 65 - 65
รวม
2351
12
454
172
3
 2992 - 2992

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แยกตามคณะ !!

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก