รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลำดับ
คณะ
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว
เข้ารับและฝึกซ้อมได้
เข้ารับไม่ได้
 อื่นๆ 
 ไม่เลือกใด 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
223
0
1
0
0
 224 - 224
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
463
0
4
0
0
 467 - 467
3
คณะวิทยาศาสตร์
408
1
4
0
0
 413 - 413
4
คณะเภสัชศาสตร์
80
2
2
0
0
 84 - 84
5
คณะศิลปศาสตร์
329
1
6
2
0
 338 - 338
6
คณะบริหารศาสตร์
671
2
6
0
0
 679 - 679
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
30
0
1
0
0
 31 - 31
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
102
0
0
0
0
 102 - 102
9
คณะนิติศาสตร์
148
1
3
1
0
 153 - 153
10
คณะรัฐศาสตร์
265
1
3
0
0
 269 - 269
11
คณะพยาบาลศาสตร์
37
0
0
0
0
 37 - 37
12
วิทยาเขตมุกดาหาร
25
0
1
0
0
 26 - 26
รวม
2781
8
31
3
0
 2823

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก