รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลำดับ
คณะ
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว
เข้ารับและฝึกซ้อมได้
เข้ารับไม่ได้
 อื่นๆ 
 ไม่เลือกใด 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
167
0
0
1
0
 168 - 168
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
450
1
7
1
0
 459 - 459
3
คณะวิทยาศาสตร์
492
0
14
1
0
 508 - 507
4
คณะเภสัชศาสตร์
98
0
2
0
0
 100 - 100
5
คณะศิลปศาสตร์
375
1
8
5
0
 389 - 389
6
คณะบริหารศาสตร์
858
1
13
1
0
 873 - 873
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
56
0
1
0
0
 57 - 57
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
142
1
1
1
0
 145 - 145
9
คณะนิติศาสตร์
150
0
5
0
0
 155 - 155
10
คณะรัฐศาสตร์
313
0
4
0
0
 317 - 317
11
คณะพยาบาลศาสตร์
62
0
0
0
0
 62 - 62
รวม
3163
4
55
10
0
 3232

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แยกตามคณะ !!

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก