รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ลำดับ
คณะ
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว
เข้ารับและฝึกซ้อมได้
เข้ารับไม่ได้
 อื่นๆ 
 ไม่เลือกใด 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
234
0
3
0
0
 237 - 237
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
476
0
4
0
0
 480 - 480
3
คณะวิทยาศาสตร์
421
1
9
1
0
 432 - 432
4
คณะเภสัชศาสตร์
83
0
5
0
0
 88 - 88
5
คณะศิลปศาสตร์
343
1
6
2
0
 352 - 352
6
คณะบริหารศาสตร์
702
2
6
0
0
 710 - 710
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
31
0
1
0
0
 32 - 32
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
109
0
1
0
0
 110 - 110
9
คณะนิติศาสตร์
159
1
3
2
0
 165 - 165
10
คณะรัฐศาสตร์
282
1
6
0
0
 289 - 289
11
คณะพยาบาลศาสตร์
37
0
0
0
0
 37 - 37
12
วิทยาเขตมุกดาหาร
25
0
1
1
0
 27 - 27
รวม
2902
6
45
6
0
 2959

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก