รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สกอ. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 224
92.56
 217
95.59
 202
83.47
 201
88.55
227
12
3
0
 242
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 468
96.10
 448
96.76
 407
83.57
 403
87.04
463
17
7
0
 487
3
คณะวิทยาศาสตร์
 415
93.26
 360
94.99
 344
77.30
 334
88.13
379
61
5
0
 445
4
คณะเภสัชศาสตร์
 84
95.45
 79
100.00
 79
89.77
 78
98.73
79
9
0
0
 88
5
คณะศิลปศาสตร์
 338
92.86
 333
93.28
 318
87.36
 318
89.08
357
7
0
0
 364
6
คณะบริหารศาสตร์
 680
94.58
 668
94.89
 613
85.26
 613
87.07
704
15
0
0
 719
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 31
91.18
 30
90.91
 20
58.82
 20
60.61
33
0
1
0
 34
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 102
90.27
 102
90.27
 90
79.65
 90
79.65
113
0
0
0
 113
9
คณะนิติศาสตร์
 153
90.00
 153
90.00
 128
75.29
 128
75.29
170
0
0
0
 170
10
คณะรัฐศาสตร์
 269
92.44
 257
93.12
 230
79.04
 228
82.61
276
15
0
0
 291
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 37
100.00
 37
100.00
 32
86.49
 32
86.49
37
0
0
0
 37
12
วิทยาเขตมุกดาหาร
 26
96.30
 26
96.30
 21
77.78
 21
77.78
27
0
0
0
 27
รวม
 2827
93.70
 2710
94.59
 2484
82.33
 2466
86.07
2865
136
16
0
 3017

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ สกอ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.หากจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบในวันถัดไป
(เนื่องจากทำการปรับปรุงข้อมูลวันละครั้ง)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก