รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สกอ. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 207
92.83
 200
93.46
 180
80.72
 175
81.78
214
5
0
4
 223
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 521
88.16
 482
92.51
 473
80.03
 445
85.41
521
4
10
56
 591
3
คณะวิทยาศาสตร์
 395
89.57
 351
93.85
 361
81.86
 320
85.56
374
20
16
31
 441
4
คณะเภสัชศาสตร์
 125
86.81
 108
96.43
 114
79.17
 98
87.50
112
3
1
28
 144
5
คณะศิลปศาสตร์
 382
83.22
 359
92.05
 331
72.11
 316
81.03
390
22
0
47
 459
6
คณะบริหารศาสตร์
 618
87.91
 598
92.86
 579
82.36
 562
87.27
644
18
0
41
 703
7
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 58
85.29
 42
91.30
 47
69.12
 36
78.26
46
0
0
22
 68
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 149
89.22
 146
92.41
 131
78.44
 129
81.65
158
1
0
8
 167
9
คณะนิติศาสตร์
 226
90.04
 218
93.56
 203
80.88
 195
83.69
233
0
0
18
 251
10
คณะรัฐศาสตร์
 246
88.81
 242
93.08
 227
81.95
 225
86.54
260
0
0
17
 277
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 65
98.48
 65
100.00
 50
75.76
 50
76.92
65
0
0
1
 66
รวม
 2992
88.26
 2811
93.17
 2696
79.53
 2551
84.55
3017
73
27
273
 3390

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ กระทรวงการอุดมศึกษา วันที่ 1 ธ.ค.. 2564 เวลา 09.30 น.
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก