รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สกอ. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 168
99.41
 153
100.00
 161
95.27
 151
98.69
153
8
4
4
 169
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 460
96.03
 291
96.36
 449
93.74
 285
94.37
302
10
6
161
 479
3
คณะวิทยาศาสตร์
 508
97.69
 444
98.89
 474
91.15
 440
98.00
449
58
2
11
 520
4
คณะเภสัชศาสตร์
 100
98.04
 93
97.89
 100
98.04
 93
97.89
95
7
0
0
 102
5
คณะศิลปศาสตร์
 390
97.74
 368
97.87
 368
92.23
 352
93.62
376
11
0
12
 399
6
คณะบริหารศาสตร์
 889
98.12
 796
98.39
 870
96.03
 785
97.03
809
33
0
64
 906
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 57
96.61
 14
87.50
 57
96.61
 14
87.50
16
0
0
43
 59
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 145
97.32
 135
97.83
 139
93.29
 129
93.48
138
2
0
9
 149
9
คณะนิติศาสตร์
 155
95.09
 149
96.75
 154
94.48
 149
96.75
154
0
0
9
 163
10
คณะรัฐศาสตร์
 317
98.14
 306
99.67
 313
96.90
 304
99.02
307
10
0
6
 323
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 62
100.00
 61
100.00
 61
98.39
 60
98.36
61
0
0
1
 62
รวม
 3251
97.60
 2810
98.25
 3146
94.45
 2762
96.57
2860
139
12
320
 3331

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ สกอ.วันที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 18.50 น.
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก