รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สกอ. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 237
97.93
 226
99.56
 219
90.50
 218
96.04
227
12
3
0
 242
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 481
98.77
 457
98.70
 440
90.35
 434
93.74
463
17
7
0
 487
3
คณะวิทยาศาสตร์
 434
97.53
 373
98.42
 374
84.04
 362
95.51
379
61
5
0
 445
4
คณะเภสัชศาสตร์
 88
100.00
 79
100.00
 80
90.91
 79
100.00
79
9
0
0
 88
5
คณะศิลปศาสตร์
 352
96.70
 345
96.64
 338
92.86
 338
94.68
357
7
0
0
 364
6
คณะบริหารศาสตร์
 711
98.89
 696
98.86
 674
93.74
 674
95.74
704
15
0
0
 719
7
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 32
94.12
 31
93.94
 28
82.35
 28
84.85
33
0
1
0
 34
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 110
97.35
 110
97.35
 104
92.04
 104
92.04
113
0
0
0
 113
9
คณะนิติศาสตร์
 165
97.06
 165
97.06
 148
87.06
 148
87.06
170
0
0
0
 170
10
คณะรัฐศาสตร์
 289
99.31
 274
99.28
 279
95.88
 276
100.00
276
15
0
0
 291
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 37
100.00
 37
100.00
 36
97.30
 36
97.30
37
0
0
0
 37
12
วิทยาเขตมุกดาหาร
 27
100.00
 27
100.00
 25
92.59
 25
92.59
27
0
0
0
 27
รวม
 2963
98.21
 2820
98.43
 2745
90.98
 2722
95.01
2865
136
16
0
 3017

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ สกอ.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.หากจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบในวันถัดไป
(เนื่องจากทำการปรับปรุงข้อมูลวันละครั้ง)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก