ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

กรุณาใส่รหัสนักศึกษา :

ชื่อ
สกุล
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของมหาวิทยาลัย
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของ สกอ.
สถานะการยืนยัน


หมายถึง ตอบแบบสอบถามแล้ว , หมายถึง ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ,
สถานะยังไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือยังไม่มีการตอบแบบสอบถาม

สำหรับบัณฑิต ป.ตรี หากเป็น ทั้ง 3 ช่อง หมายถึง สถานะการยืนยันเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้ตรวจสอบเฉพาะสถานะการตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากเป็น แล้วให้ถือว่าสถานะการยืนยันสมบูรณ์แล้วเนื่องจากไม่ต้องตอบตอบแบบสอบถามของ สกอ.สถานะการยืนยันข้อมูลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.

หมายเหตุ : สถานะการตอบแบบสอบถาม ของ สกอ.หากตอบแบบสอบถามแล้วสถานะยังไม่เปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบในวันถัดไป
(เนื่องจากต้องรอการปรับปรุงข้อมูลกับ สกอ.) หรือ ตรวจสอบได้โดยตรงที่ เว็บไซต์
http://www.employ.mua.go.th