ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

กรุณาใส่รหัสนักศึกษา :

ชื่อ
สกุล
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของมหาวิทยาลัย
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของ สกอ.
สถานะการยืนยัน


หมายถึง ตอบแบบสอบถามแล้ว , หมายถึง ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ,
สถานะยังไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือยังไม่มีการตอบแบบสอบถาม

สำหรับบัณฑิต ทุกระดับ หากเป็น ทั้ง 3 ช่อง หมายถึง สถานะการยืนยันเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว


คณะที่ปรับปรุงสถานะแล้วเสร็จ
รอบที่
วัน/เวลาที่ Update ข้อมูล
นิติศาสตร์ ,เภสัชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
รัฐศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
บริหารศาสตร์,วิทยาศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ศิลปศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
วิศวกรรมศาสตร์
11
11 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น.

ขณะนี้ปิดระบบยืนยันสิทธิ์และไม่มีการอัพเดทข้อมูลแล้ว !!

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) ต้องเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระบบ สกอ.) จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์สมบูรณ์

ทั้งนี้ กรณีผู้ตอบแบบสอบถาม สกอ.แล้ว แต่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบโดยตรงที่เว็บไซต์ สกอ. ===> ประกาศแจ้งสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม สกอ. แล้วแต่สถานะไม่เปลี่ยนแปลง (ยังเป็นดาวแดง)