1.ระบบยืนยันสิทธิการรับพระราชทานปริญญาบัตร     |   2. ระบบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   |  3.พิธีพระราชทานปริญญาบัตร|    4.แจ้งความจำนงเข้าตรวจ ATK

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์


กรุณาใส่รหัสนักศึกษา :

ชื่อ
สกุล
วันเวลาการเข้าคัดกรอง ATK
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของมหาวิทยาลัย
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของ สกอ.
สถานะการยืนยัน


คลิก! เข้าระบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์


บัณฑิตโปรดเข้าคัดกรองตามช่วงเวลาที่ระบุเพื่อความสะดวกและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
และประเมินความเสี่ยงคัดกรองออนไลน์ล่วงหน้า