รายงานบุคลากร ปี 1/2551 (ปรับปรุง 1 ธ.ค. 2551)
 
1.
รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2551
 
2.
รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2551
 
3.
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551
   
  รายงานหลักสูตร ปี 1/2551 (ปรับปรุง 1 ธ.ค. 2551)
 
1.
รายงานหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2551 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา  
  รายงานนักศึกษา ปี 1/2551 (ปรับปรุง 1 ธ.ค. 2551)
 
1.
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551
 
2.
รายงานจำนวนนิสิต / นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2551 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
   
  รายงานการเงิน 2551
 
1.
ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันอุดมศึกษา
 
2.
ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา ( ภาพรวมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )
   
  รายงานบุคลากร ปี 1/2552
 
1.
รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2552 (รายงานเผยแพร่ 1 )
 
2.
รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (รายงานเผยแพร่ 2 )
   
  รายงานนักศึกษาและบุคลากร ปี 1/2552
 
1.
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2552 (รายงานเผยแพร่ 3)
   
  รายงานนักศึกษา ปี 1/2552
 
1.
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2552 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ (รายงานเผยแพร่ 4)
   
  รายงานหลักสูตร ปี 1/2552
 
1.
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2552 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา (รายงานเผยแพร่ 5)
   
  รายงานการเงิน 2552
 
1.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายรับ 2552
 
2.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายจ่าย 2552
   
  รายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2552
 
1.
รายงานวิเคราะห์
   
  รายงานนักศึกษา ปี 2/2552
 
1.
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2552 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ (รายงานเผยแพร่ 4)
   
  รายงานหลักสูตร ปี 2/2552
 
1.
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2552 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา (รายงานเผยแพร่ 5)
   
  รายงานการเงิน 2553
 
1.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายรับ 2553
 
2.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายจ่าย 2553
   
  รายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2553
 
1.
รายงานวิเคราะห์
   
  รายงานนักศึกษา ปี 2/2553
 
1.
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ (รายงานเผยแพร่ 4)
   
  รายงานหลักสูตร ปี 2/2553
 
1.
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา (รายงานเผยแพร่ 5)
   
  รายงานการเงิน 2554
 
1.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายรับ 2554
 
2.
รายงานข้อมูลการเงินอุดมศึกษาด้านรายจ่าย 2554
   
  รายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2553
 
1.
รายงานวิเคราะห์
   
  รายงานนักศึกษา ปี 2/2554
 
1.
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2554 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ (รายงานเผยแพร่ 4)
   
  รายงานหลักสูตร ปี 2/2554
 
1.
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา (รายงานเผยแพร่ 5)
   
   
 
Ubon Ratchathani University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3