หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
กรุณาระบุรหัสผู้ใช้ของท่านที่ล็อกอินเข้าใช้งานระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม:
 
ขออภัยค่ะ ปิดระบบประเมินแล้วค่ะ
 

พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับกองคลัง
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ขยายเวลาการประเมินระหว่าง – 30 เมษายน 2557
เพื่อประกอบการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 คือต้องมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ ด้านต่างๆ
พบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โปรดแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ 3110 ,3109

 
 
 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)