หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 76 รายการ
2.
กลุ่มผู้ใช้งาน :
  1.ผู้บริหาร ( 1 รายการ )  2. สายสนับสนุน (75 รายการ)
3.

ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ (Toolbar) ในโปรแกรม บัญชี 3มิติ อยู่ที่ระดับใด

  1. มี (74 รายการ)     2. ไม่มี (2 รายการ)
4.
ความถี่ที่ท่านเรียกใช้โปรแกรม/สัปดาห์/ชิ้นงาน
  1. น้อยกว่า 1 ครั้ง (5 รายการ) 2. 1 - 2 ครั้ง(15 รายการ) 3. 3 - 4 ครั้ง(9 รายการ) 4. 5 - 6 ครั้ง (8 รายการ) 5. มากกว่า 7 ครั้ง (39 รายการ)
5.
ท่านมีพื้นฐานด้านการใช้งานระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ  (ระบบ 3มิติ) มากน้อยเพียงใด
  1. มี (63 รายการ)ุ     2. ไม่มี (2 รายการ)
6.
ท่านเคยได้รับการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3มิติหรือไม่
  1. เคย (70 รายการ)ุ   2. ไม่เคย (6 รายการ)ุ        
 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบงานบริหารงานบุคคล
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5
4
3
2
1
ด้านระบบ/โปรแกรม              
1. การพัฒนาโปรแกรมสามารถรองรับการใช้งาน
12
32
24
7
1
3.62
2. โปรแกรมใช้งานง่าย
16
27
29
2
2
3.70
3.  ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของขั้นตอนการทำงาน 
10
26
26
8
6
3.34
4.  ความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้โปรแกรม
15
30
20
9
2
3.62
5.  ความเสถียรของโปรแกรม
11
19
33
10
3
3.33
6. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำได้ช้า หรือ ไม่เสถียร
10
22
29
13
2
3.33
7. การส่งต่อข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11
40
18
4
2
3.67
8. คู่มือการใช้งานระบบสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนและ สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
12
25
27
8
3
3.42
ด้านที่ปรึกษา / ผู้ดูแลระบบ              
9. ความเข้าใจโปรแกรมของผู้ให้คำปรึกษา / ผู้ดูแลระบบ
12
30
30
2
1
3.62
10. การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานได้ถูกต้อง
12
32
26
4
1
3.62
11. ความรวดเร็วในการให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาการใช้งาน
12
29
26
8
0
3.55
12. ความสะดวกและช่องทางในการติดต่อสอบถาม
18
26
26
5
0
3.71
13. ผู้ให้คำปรึกษา / ผู้ดูแลระบบ ให้บริการด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฏิบัติ
19
30
21
2
0
3.71
ค่าเฉลี่ย
 
3.56
 
   
 

ท่านต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 3 มิติหรือไม่

  1. ไม่ต้องการ (17 รายการ)ุ       2. ต้องการ (58 รายการ)ุ  
 

โปรดระบุด้านที่ต้องการจัดให้มีการฝึกอบรม  (ระบุได้มากกว่า 1 ด้าน)

  1. การเงิน (39 รายการ)ุ   2. พัสดุ(0 รายการ)      3. แผน (0 รายการ)
  4. อื่นๆ (0 รายการ) ข้อมูลเพิ่มเติม
   
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม
  โปรดคลิ๊กเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
 


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)