หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 38 รายการ
2.
สถานภาพการทำงาน
  1. อาจารย์ ( รายการ) 2. ผู้ประสานงานวิจัย( รายการ) 3. นักวิจัย ( รายการ) 4.อื่นๆ ( รายการ)  
 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5
4
3
2
1
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน              
1. ขั้นตอนการเข้าไปใช้งาน
10
15
9
3
0
3.76
2. การกำหนดรูปแบบหน้าจอการทำงานในภาพรวม
6
16
12
3
0
3.58
3. รูปแบบและขนาดตัวอักษร  
9
23
5
0
0
4.00
4.  ภาษาที่ใช้ การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์ 
8
21
7
1
0
3.87
5.  การอธิบายขั้นตอนการใช้งานตามเมนูต่าง ๆ
5
16
13
3
0
3.53
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้งาน              
6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
6
22
8
1
0
3.79
7. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
9
17
7
4
0
3.74
8. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รายงาน
13
17
6
1
0
4.03
9. ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
11
17
6
3
0
3.87
10. ความเหมาะสมของรูปแบบการรายงานข้อมูล
7
22
7
1
0
3.84
11. ประโยชน์ของข้อมูลที่มีต่อการนำไปใช้งานอื่น ๆ
9
22
5
1
0
3.95
ด้านการสื่อสารและการเผยแพร่การเข้าใช้งาน              
12. การสื่อสารถึงการเข้าใช้งาน
8
15
11
3
0
3.66
13. การเผยแพร่ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการใช้งาน
11
11
13
2
0
3.74
14. การให้คำแนะนำการใช้งานของบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ
12
13
10
1
0
3.79
ด้านการรักษาความปลอดภัย              
15. การตรวจสอบการป้อนข้อมูลที่นำเข้าโปรแกรม
11
13
12
1
0
3.82
16. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
12
17
6
1
0
3.89
17. การตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งาน
11
18
7
1
0
3.95
ค่าเฉลี่ย
 
3.81
 
   
   
 


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)