หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบงานทะเบียน (REG)

ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบงานทะเบียน (REG)

ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 4996 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบงานทะเบียน (REG)
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                  หมายถึง               5
ดี                      หมายถึง              4
ปานกลาง               หมายถึง              3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม        หมายถึง               1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านการแสดงผลของข้อมูล          
1. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้
1746
2113
895
125
83
4.04
2. การแสดงผลข้อมูลเข้าใจได้ง่าย
1482
2193
1033
179
70
3.94
3. รูปแบบรายงานข้อมูลเพียงพอกับความต้องการ
1331
2129
1162
201
90
3.83
ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ            
5. เข้าใช้งานระบบได้ง่ายและรวดเร็ว
1130
1736
1333
492
260
3.57
6. ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล
1083
1765
1431
452
219
3.58
7. ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ (ใช้งานไม่ติดขัด)
1008
1695
1516
466
263
3.58
8. ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของขั้นตอนการทำงาน 
1081
1829
1470
346
182
3.60
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            
10. คู่มือการใช้งานระบบสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานได้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
1240
1963
1361
277
112
3.76
11. ความสะดวกและช่องทางในการติดต่อสอบถาม
1164
1903
1361
343
180
3.68
12. การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานได้ถูกต้อง
1142
1895
1368
363
164
3.66
คะแนนเฉลี่ย
 
3.72
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
โปรดคลิ๊กเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติม  


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)