หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  รายงานการเข้าตอบแบบสำรวจความต้องการของนักศึกษา

สรุปผลแบบประเมินคุณภาพการให้บริการด้านระบบและกลไกการให้คำปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
 จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถาม ( คน )
537
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ 1.ชาย จำนวน 186 คน       2. หญิง จำนวน 351 คน       3. ไม่ระบุ จำนวน 2 คน  
2. สังกัดคณะ  
  1. เกษตรศาสตร์ จำนวน   54    คน  
  2.วิทยาศาสตร์ จำนวน   82    คน  
  3.วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน    63   คน  
  4.เภสัชศาสตร จำนวน    19   คน  
  5. บริหารศาสตร์ จำนวน   137    คน  
  6. ศิลปศาสตร์ จำนวน   46    คน  
  7.นิติศาสตร์ จำนวน   36    คน  
  8.รัฐศาสตร์ จำนวน   46    คน  
  9.ศิลปประยุกต์และการออกแบบ จำนวน   7    คน  
  10.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน   28    คน  
  11. พยาบาลศาสตร์ จำนวน   8    คน  
  12.วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน   7    คน  
3.

ชั้นปี

  1. ชั้นปีที่ 1 จำนวน   273    คน
2. ชั้นปีที่ 2  จำนวน   107    คน         
3. ชั้นปีที่ 3 จำนวน   49    คน
4. ชั้นปีที่ 4 จำนวน   90    คน
5. ชั้นปีที่ 5  จำนวน   12    คน      
6. ชั้นปีที่ 6  จำนวน    11   คน    
7. ศิษย์เก่า จำนวน   2    คน
8. ไม่ระบุ จำนวน   1    คน
 
  ส่วนที่ 2 : ระดับความต้องการ
ค่าเฉลี่ย
  ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการในการบริการพื้นฐานของนักศึกษา  
  1. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
 

1.1 บริการให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา

3.44
 

1.2. บริการให้คำปรึกษาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)

3.44
 

1.3. บริการให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตส่วนตัวแก่นักศึกษา

3.25
 

1.4 บริการระบบการถาม-ตอบใน website/facebook

3.24
 

1.5. บริการการรับนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน

3.27
 

1.6. เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้คำปรึกษา,แนะนำได้ชัดเจนตรงประเด็น

3.35
 

1.7. การขอรับคำปรึกษา/คำแนะนำ ได้รับความสะดวกต่อการรับบริการ

3.33
  ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 

2.1. การประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานและตำแหน่งงานว่าง

3.36
  2.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน
3.35
  2.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ
3.47
  2.4 การประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงาน กยศ. และกรอ.
3.42
  2.5 การประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนของ กยศ. และกรอ.
3.44
  2.6 การประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาต่างๆ
3.44
  2.7 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
3.42
  ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ,วิชาชีพแก่นักศึกษา  
  3.1 คณะ/หน่วยงานจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา
3.47
  3.2 คณะ/หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.49
  3.3 คณะ/หน่วยงานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตรงตามความต้องการของนักศึกษา
3.46
  3.4 คณะ/หน่วยงานมีการประเมินคุณภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง
3.47
  ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ  
1.

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของนักศึกษา

     

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)