หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


กรุณาระบุรหัสผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เฉพาะผู้มีสิทธิ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล)

พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อประกอบการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 คือต้องมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ ด้านต่างๆ
พบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โปรดแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ 3110 ,3109

 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)