หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล

ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลางด้านบริหารงานบุคคล

ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 171 รายการ
2.
ตำแหน่ง : คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
3.
สายงาน
  1. ข้าราชการ (67 รายการ)     2. ลูกจ้างประจำ (20 รายการ)    3. พนักงาน (77 รายการ)    4. ลูกจ้างชั่วคราว (7 รายการ)
4.
การมีตำแหน่งบริหาร
  1. มี (26 รายการ) โปรดระบุ   คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล   2. ไม่มี (145 รายการ)
5.
คุณวุฒิ
  1. ปริญญาตรี (60 รายการ)     2. ปริญญาโท (51 รายการ)    3. ปริญญาเอก(47 รายการ)    4. อื่นๆ(13 รายการ) โปรดระบุ คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
6.
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  1. น้อยกว่า 1 ปี (9 รายการ)    2. 1 -5 ปี (34 รายการ)    3. 6 - 10 ปี  (35 รายการ)  4. 11- 15 ปี (21 รายการ)    5. มากกว่า 15 ปี (72 รายการ)
7.
ความถี่ในการเข้าใช้ระบบบริหารงานบุคคลของท่าน
  1. ไม่เคยเข้าใช้งาน (เพิ่งเคยเข้าใช้งาน) (10 รายการ) 2. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (35 รายการ)  
  3. 1 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (109 รายการ) 4. มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์   (17 รายการ)  
   
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อประสิทธิภาพของระบบงานบริหารงานบุคคล
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
5
4
3
2
1
ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ            
1. ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูล
22
80
49
8
5
3.65
2. ความถูกต้องสำหรับการตรวจสอบประวัติตนเองของบุคลากร
22
73
52
11
6
3.57
3.  ความถูกต้องของการรายงานและสถิติ ต่าง ๆ  ของข้อมูลบุคลากร
18
70
62
8
4
3.56
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบงาน            
1. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
39
77
39
7
2
3.85
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ เช่น รูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร และการจัดหมวดหมู่เมนูการใช้งานต่างๆ
25
79
54
6
1
3.73
3. ภาษาที่ใช้ในระบบ สื่อความหมาย เข้าใจง่าย เช่น ข้อความ  ชื่อเมนู  คำอธิบาย เป็นต้น
26
86
45
5
1
3.76
4. ความรวดเร็วและสะดวกในการแสดงรายงานข้อมูล
29
82
42
8
3
3.75
5. รูปแบบรายงาน การนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
27
82
45
6
4
3.72
ด้านความปลอดภัยและการใช้งานระบบ          
1. สิทธิ์ในการใช้งานระบบและการเข้าถึงข้อมูลมีความเพียงพอ
28
86
41
6
4
3.78
2. ความเสถียรในการให้บริการระบบ  (ระบบไม่หยุดชะงักขณะใช้งาน)
30
84
42
6
3
3.78
3. ความน่าเชื่อถือของระบบ
32
77
48
4
3
3.80
คะแนนเฉลี่ย
 
3.72
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
  โปรดคลิ๊กเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
 


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)