หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) ประจำปีการศึกษา 2556

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 262 รายการ
2.
เพศ
  1. ชาย     (94 รายการ)      2. หญิง (167 รายการ)
3.
สถานะ / ตำแหน่ง
  1. นักศึกษา (226 รายการ) 2. ผู้บริหาร (32 รายการ)  
  3. อาจารย์ (0 รายการ) 4. บุคลากร (0 รายการ) 5. บุคคลทั่วไป (0 รายการ)
   
   
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
4. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
85
107
60
6
3
4.00
5. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
75
101
74
9
2
3.90
6. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น
75
94
74
13
5
3.83
7. อาคารสถานที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งให้สวยงาม
69
111
66
10
5
3.86
8. อาคารมีสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีช่องทางหนีไฟ เป็นต้น
75
117
61
6
2
3.97
9. มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
78
109
60
9
5
3.93
ค่าเฉลี่ย
 
3.91
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  โปรดคลิ๊กเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
 


 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)