หน้าหลัก
 
 ประเมินความพึงพอใจต่างๆ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
>> การใช้งานอินเทอร์เน็ต , ห้องสมุด ,สถานพยาบาล,สิ่งแวดล้อม,สถานกีฬา,อาคารเรียนรวม
 สรุปผลการประเมิน
  Untitled Document ความคิดเห็นเพิ่มเติม ระบบบริหารงานบุคคล

1. ปรับวันลา ข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเงินเดือนก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. -
3. ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน
4. ข่าวสารเป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางอย่างเก่า ๆ ก็ไม่นำมาลบออกเลย
5. เสนอให้ขยายการทำงานของระบบในส่วนของการรายงานในภาพรวมขององค์กร มีข้อมูลสรุปที่ถูกต้องแม่นยำ รับผิดรับชอบในข้อมูล สามารถรายงานข้อมูลในภาพรวมที่ถูกต้องต่อประชาคมโดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นรายงานข้อมูลพื้นฐานที่หน้า web page ของมหาวิทยาลัยและกองการเจ้าหน้าที่ โดยอาจอยู่ในรูปแบบของแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ให้เข้าใจได้ง่าย สื่อสารในประเด็นที่สำคัญ
6. -
7. ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน
8. ไม่มี
9. ไม่มี
10. no
11. ให้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลปรับปรุงแก้ไขให้เป้นปัจจุบันได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง
12. -
 
   
   
 หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 (ในวันและเวลาราชการ)